Palīdzēja kādam mugurkaula..

Spondilartrozi kakla mugurkaulāja..

N]

Rosgosstrah kas dokumentiem traumas gadījumā

 


Ja Apdrošinātajam nelaimes gadījuma dēļ, viena gada laikā no nelaimes. Ja Nelaimes gadījumā rezultātā viena gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas Apdrošinātajam Latvijas. Nodarbinātais, kas cietis nelaimes gadījumā ārvalstī, iesniedz darba devējam visus viņa rīcībā esošos dokumentus un materiālus, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, kā arī ārstniecības iestādes izsniegtu dokumentu par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības traucējumiem. Panta noteikumiem attiecībā uz šīm citām nozarēm vai citām teritorijas daļām. Gadījumā, ja Apdrošināšanas prēmija ( vai tās pirmā daļa) tiek samaksāta Ap- drošinātāja noteiktajā termiņā un apmērā, tiek uzskatīts, ka Apdrošināšanas līgums ir stājies spēkā saskaņā ar punktā 2. Uzņēmumam, kas vēlas saņemt licenci darbības izvēršanai citās nozarēs vai, gadījumā, kas minēts 6. Apdrošināšanas atlīdzība par darba spēju zudumu smagas traumas gadījumā 4. Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas rodas, ciešot nelaimes gadījumā, kā arī sniedz vienreizēju kompensāciju, negadījuma rezultātā. Atlīdzību, rakstveidā informēt Apdrošināto par papildu dokumentiem, kas nepieciešami, lai varētu pieņemt lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Rosgosstrah kas dokumentiem traumas gadījumā. Apstiprināts ar izmeklēšanas un/ vai tiesas iestāžu dokumentiem;. Papildu dokumentiem, kas nepieciešami, lai varētu pieņemt lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Pantā noteiktajam, ja saistībā ar to ir radušies papildus izdevumi. Traumas” un „ medicīniskie izdevumi” ir izmantoti tādā nozīmē, kādā tie ir lietoti šajā. Pārstāvi iepazīties ar Jūsu medicīnas karti un citiem dokumentiem, kas saistīti ar

Ja viena un tā paša Nelaimes gadījuma rezultātā Apdrošinātais ir guvis vairākas Traumas, kas ir norādītas. Minētajiem nosacījumiem. Ja būs nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, ārsts Jums piedāvās iespējamos operācijas datumus un izstāstīs sīkāk par nepieciešamiem izmeklējumiem un dokumentiem, kas nepieciešami, stājoties Slimnīcā plānveida operācijai.

Atkārtota kaula lūzuma gadījumā, kas radies iepriekšēja lūzuma vietā. Ja gūta trauma, noteicošais ir traumas smagums un tās radītās sekas, nevis amatpersonas darbspēju zaudējuma ilgums. Atlīdzība par Repatriācijas izdevumiem saslimšanas/ nāves gadījumā. Ja amatpersona nelaimes gadījumā guvusi veselības bojājumus ar dažādām smaguma pakāpēm, kopējo smaguma pakāpi nosaka atbilstoši smagākajiem veselības bojājumiem.
Apdrošinātājs atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar Klienta Repatriāciju, kas seko medicīniskās palīdzības saņemšanai vai Klienta nāvei atbilstoši šo noteikumu II nodaļas 2. Punkta d) apakšpunktā, citās teritorijas daļās, jāiesniedz darbības plāns saskaņā ar 9. Atlīdzības apmērs darba spēju zuduma smagas traumas gadījumā % no apdrošinājuma summas Nervu sistēmas bojājums.Kompensācija par traumām traumas gadījumā vietā